david19710102
超级版主

[2023] [英国] [真人] [追更] [BT下载][龙穴之创业投资(英版) Dragons' Den 第二十季][更新至11集][英语无字][MKV][1080P][片源]

-->


◎译  名 龙穴之创业投资(英版)/英版龙穴之创业投资

◎片  名 Dragons' Den Season 20

◎年  代 2023

◎产  地 英国

◎类  别 真人秀

◎语  言 英语

◎上映日期 2022-01-06 (英国)

◎片  长 60分钟


◎简  介

  

  BBC2推出的百万英镑创业投资真人秀节目,任何有好商业点子的人都可以挑战六位精明无比的亿万富翁掏腰包帮你创业。个人感觉比The Apprentice更加好看。( sonychen 注 2007)
#1楼
发帖时间:2023-01-06 20:02:09   |   回复数:3
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源

2月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


11 个附件 售价 大小 下载 时间

Dragons.Den.UK.S20E01.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 38.44K 1204 次 2月前

Dragons.Den.UK.S20E02.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.27K 1022 次 2月前

Dragons.Den.UK.S20E03.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.43K 917 次 2月前

Dragons.Den.UK.S20E04.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.95K 777 次 1月前

Dragons.Den.UK.S20E05.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.15K 721 次 1月前

Dragons.Den.UK.S20E06.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.24K 539 次 1月前

Dragons.Den.UK.S20E07.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.67K 427 次 1月前

Dragons.Den.UK.S20E08.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.09K 343 次 25天前

Dragons.Den.UK.S20E09.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.78K 259 次 18天前

Dragons.Den.UK.S20E10.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.58K 189 次 11天前

Dragons.Den.UK.S20E11.1080p.HDTV.H264-FTP.torrent 0 金币 37.75K 105 次 4天前

2月前 #3楼
david19710102
超级版主
0317
4天前 #4楼
游客组